Jeste tutaj: Abis.pl » Info

POLITYKA PRYWATNO列I PLATFORMY ABIS.PL

1. POSTANOWIENIA OG粌NE

 1. 1.1.Niniejsza polityka prywatno軼i platformy abis.pl ma charakter informacyjny, co oznacza 瞠 nie jest ona 廝鏚貫m obowi您k闚 dla Us逝gobiorc闚 lub Klient闚 platformy abis.pl zwanej dalej "Platform". Polityka prywatno軼i zawiera przede wszystkim zasady dotycz帷e przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Platformie, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa os鏏, kt鏎ych dane dotycz, a tak瞠 informacje w zakresie stosowania na Platformie plik闚 cookies oraz narz璠zi analitycznych.
 2. 1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za po鈔ednictwem Platformy jest Abis sp. z o.o. wpisana do KRS pod nr 134875 z dnia 11.10.2002 r. z siedzib: ul. Gagarina 8 , 00-754 Warszawa, adres do dor璚ze ul.Antoniewska 1D, 02-977 Warszawa, NIP 5211006189, REGON 010738117, adres poczty elektronicznej: [email protected] , numer telefonu kontaktowego: 22 587 77 77 - zwana dalej "Administratorem" i b璠帷a jednocze郾ie Us逝godawc Platformy i Sprzedawc.
 3. 1.3. Dane osobowe na Platformie przetwarzane s przez Administratora zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami prawa, w szczeg鏊no軼i zgodnie z rozporz康zeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) - zwane dalej "RODO" lub "Rozporz康zenie RODO". Oficjalny tekst Rozporz康zenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 4. 1.4. Korzystanie z Platformy, w tym dokonywanie zakup闚 jest dobrowolne. Podobnie zwi您ane z tym podanie danych osobowych przez korzystaj帷ego z Platformy Us逝gobiorc lub Klienta jest dobrowolne, z zastrze瞠niem dw鏂h wyj徠k闚: (1) zawieranie um闚 z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Platformy oraz w Regulaminie Platformy i niniejszej polityce prywatno軼i danych osobowych niezb璠nych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzeda篡 lub umowy o 鈍iadczenie Us逝gi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem mo磧iwo軼i zawarcia tej瞠 umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i je瞠li osoba, kt鏎e dane dotycz chce zawrze dan umow z Administratorem, to jest zobowi您ana do podania wymaganych danych. Ka盥orazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Platformy oraz w Regulaminie Platformy; (2) obowi您ki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikaj帷ym z powszechnie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa nak豉daj帷ych na Administratora obowi您ek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksi庵 podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemo磧iwi Administratorowi wykonanie tych瞠 obowi您k闚.
 5. 1.5. Administrator dok豉da szczeg鏊nej staranno軼i w celu ochrony interes闚 os鏏, kt鏎ych przetwarzane przez niego dane osobowe dotycz, a w szczeg鏊no軼i jest odpowiedzialny i zapewnia, 瞠 zbierane przez niego dane s: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem cel闚 i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do cel闚, w jakich s przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umo磧iwiaj帷ej identyfikacj os鏏, kt鏎ych dotycz, nie d逝瞠j ni jest to niezb璠ne do osi庵ni璚ia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w spos鏏 zapewniaj帷y odpowiednie bezpiecze雟two danych osobowych, w tym ochron przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkow utrat, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomoc odpowiednich 鈔odk闚 technicznych lub organizacyjnych.
 6. 1.6. Uwzgl璠niaj帷 charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolno軼i os鏏 fizycznych o r騜nym prawdopodobie雟twie i wadze zagro瞠nia, Administrator wdra瘸 odpowiednie 鈔odki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywa這 si zgodnie z niniejszym rozporz康zeniem i aby m鏂 to wykaza. 字odki te s w razie potrzeby poddawane przegl康om i uaktualniane. Administrator stosuje 鈔odki techniczne zapobiegaj帷e pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesy豉nych drog elektroniczn.
 7. 1.7. Wszelkie s這wa, wyra瞠nia i akronimy wyst瘼uj帷e w niniejszej polityce prywatno軼i i rozpoczynaj帷e si du膨 liter (np. Sprzedawca, Platforma, Us逝ga Elektroniczna) nale篡 rozumie zgodnie z ich definicj zawart w Regulaminie Platformy dost瘼nym na stronach Platformy.

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. 2.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spe軟iony jest co najmniej jeden z poni窺zych warunk闚: (1) osoba, kt鏎ej dane dotycz wyrazi豉 zgod na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub wi瘯szej liczbie okre郵onych cel闚; (2) przetwarzanie jest niezb璠ne do wykonania umowy, kt鏎ej stron jest osoba, kt鏎ej dane dotycz, lub do podj璚ia dzia豉 na 膨danie osoby, kt鏎ej dane dotycz, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezb璠ne do wype軟ienia obowi您ku prawnego ci捫帷ego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezb璠ne do cel闚 wynikaj帷ych z prawnie uzasadnionych interes闚 realizowanych przez Administratora lub przez stron trzeci, z wyj徠kiem sytuacji, w kt鏎ych nadrz璠ny charakter wobec tych interes闚 maj interesy lub podstawowe prawa i wolno軼i osoby, kt鏎ej dane dotycz, wymagaj帷e ochrony danych osobowych.
 2. 2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga ka盥orazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatno軼i. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Us逝gobiorc闚 i Klient闚 Platformy przez Administratora s wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatno軼i - w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH NA PLATFORMIE

 1. 3.1. Ka盥orazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z dzia豉 podejmowanych przez danego Us逝gobiorc lub Klienta na Platformie.
 2. 3.2. Administrator mo瞠 przetwarza dane osobowe na Platformie w nast瘼uj帷ych celach, na nast瘼uj帷ych podstawach, w okresach oraz w nast瘼uj帷ym zakresie:
 3. Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danychZakres przetwarzania danych Us逝gobiorcy Klienta / Nabywcy
  Wykonanie Umowy Sprzeda篡 lub umowy o 鈍iadczenie Us逝gi Elektronicznej lub podj璚ie dzia豉 na 膨danie osoby, kt鏎ej dane dotycz, przed zawarciem w/w um闚Artyku 6 ust. 1 lit. b) Rozporz康zenia RODO (wykonanie umowy) Dane s przechowywane przez okres niezb璠ny do zawarcia, wykonania, rozwi您ania lub wyga郾i璚ia w inny spos鏏 zawartej umowy. imi i nazwisko, nazwa, nr identyfikacji podatkowej NIP, adres i adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowo嗆, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego,
  Marketing bezpo鈔edniArtyku 6 ust. 1 lit. f) Rozporz康zenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) Dane s przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie d逝瞠j jednak ni przez okres przedawnienia roszcze w stosunku do osoby, kt鏎ej dane dotycz, z tytu逝 prowadzonej przez Administratora dzia豉lno軼i gospodarczej. Okres przedawnienia okre郵aj przepisy prawa, w szczeg鏊no軼i kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszcze zwi您anych z prowadzeniem dzia豉lno軼i gospodarczej wynosi trzy lata. Administrator wstrzymuje przetwarzanie danych w celu marketingu bezpo鈔edniego i je anonimizuje w przypadku wyra瞠nia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osob, kt鏎ej dane dotycz. Imi i nazwisko, nazwa, adres poczty elektronicznej, nr telefonu.
  MarketingArtyku 6 ust. 1 lit. a) Rozporz康zenia RODO (zgoda) Dane przechowywane s do momentu wycofania zgody przez osob, kt鏎ej dane dotycz na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. Imi i nazwisko,nazwa, adres, adres poczty elektronicznej i nr telefonu. Informacja o rodzaju, warto軼i i ilo軼i dokonanych zam闚ie, informacje o liczbie zatrudnionych pracownik闚 oraz potencjale zakupowym.
  Prowadzenie ksi庵 rachunkowychArtyku 6 ust. 1 lit. c) Rozporz康zenia RODO w zw. z art. 86 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) lub art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowo軼i tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) Dane s przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazuj帷ymi Administratorowi przechowywanie ksi庵 rachunkowych (5 lat, licz帷 od pocz徠ku roku nast瘼uj帷ego po roku obrotowym, kt鏎ego dane dotycz). Imi, nazwisko, nazwa, numer NIP, adres nabywcy, adres dostawy, nazwa firmy, nr identyfikacji podatkowej NIP
  Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszcze jakie mo瞠 podnosi Administrator lub jakie mog by podnoszone wobec Administratora. Wykrywanie nadu篡 i zapobieganie im Artyku 6 ust. 1 lit. f) Rozporz康zenia RODO Dane s przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie d逝瞠j jednak ni przez okres przedawnienia roszcze w stosunku do osoby, kt鏎ej dane dotycz, z tytu逝 prowadzonej przez Administratora dzia豉lno軼i gospodarczej. Okres przedawnienia okre郵aj przepisy prawa, w szczeg鏊no軼i kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszcze zwi您anych z prowadzeniem dzia豉lno軼i gospodarczej wynosi trzy lata) Imi i nazwisko, nazwa, numer identyfikacji podatkowej NIP, nr telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres nabywcy i adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowo嗆, kraj), imi i nazwisko osoby zamawiaj帷ej, adres IP oraz nazwa domeny, u篡wany typ przegl康arki internetowej, typ systemu operacyjnego, imi i nazwisko osoby odbieraj帷ej dostaw oraz imi i nazwisko osoby do kontaktu w celach reklamacyjnych oraz koordynacji wykonania us逝gi


 

4. ODBIORCY DANYCH NA PLATFORMIE

 1. 4.1.Dla prawid這wego funkcjonowania Platformy, w tym dla realizacji zawieranych Um闚 Sprzeda篡 konieczne jest korzystanie przez Administratora z us逝g podmiot闚 zewn皻rznych.
 2. 4.2. Administrator korzysta wy陰cznie z us逝g takich podmiot闚 przetwarzaj帷ych, kt鏎zy zapewniaj wystarczaj帷e gwarancje wdro瞠nia odpowiednich 鈔odk闚 technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spe軟ia這 wymogi Rozporz康zenia RODO i chroni這 prawa os鏏, kt鏎ych dane dotycz.
 3. 4.3. Przekazanie danych przez Administratora nie nast瘼uje w ka盥ym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatno軼i odbiorc闚 lub kategorii odbiorc闚 - Administrator przekazuje dane wy陰cznie wtedy, gdy jest to niezb璠ne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezb璠nym do jego zrealizowania.
 4. 4.4. Dane osobowe Us逝gobiorc闚 i Klient闚 Platformy mog by przekazywane nast瘼uj帷ym odbiorcom lub kategoriom odbiorc闚:
  4.4.1. przewo幡icy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, kt鏎y korzysta na Platformie ze sposobu dostawy Produktu przesy趾 pocztow lub przesy趾 kuriersk, Administrator udost瘼nia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewo幡ikowi, spedytorowi lub po鈔ednikowi realizuj帷emu przesy趾i na zlecenie Administratora w zakresie niezb璠nym do zrealizowania dostawy Klientowi.
  4.4.2. podmioty obs逝guj帷e p豉tno軼i elektroniczne lub kart p豉tnicz - w przypadku Klienta, kt鏎y korzysta na Platformie ze sposobu p豉tno軼i elektronicznych lub kart p豉tnicz Administrator udost瘼nia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obs逝guj帷emu powy窺ze p豉tno軼i na Platformie na zlecenie Administratora w zakresie niezb璠nym do obs逝gi p豉tno軼i realizowanej przez Klienta.
  4.4.3. dostawcy systemu ankiet opiniuj帷ych - w przypadku Klienta, kt鏎y zgodzi si na wyra瞠nie opinii o zawartej Umowie Sprzeda篡, Administrator udost瘼nia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczaj帷emu system ankiet opiniuj帷ych zawarte Umowy Sprzeda篡 na Platformie na zlecenie Administratora w zakresie niezb璠nym do wyra瞠nia przez Klienta opinii za pomoc systemu ankiet opiniuj帷ych.
  4.4.4. dostawcy us逝g zaopatruj帷y Administratora w rozwi您ania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umo磧iwiaj帷e Administratorowi prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej, w tym Platformy i 鈍iadczonych za jej po鈔ednictwem Us逝g Elektronicznych (w szczeg鏊no軼i dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Platformy, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarz康zania firm i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udost瘼nia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy dzia豉j帷emu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezb璠nym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejsz polityk prywatno軼i.
  4.4.5. dostawcy us逝g ksi璕owych, prawnych i doradczych zapewniaj帷y Administratorowi wsparcie ksi璕owe, prawne lub doradcze (w szczeg鏊no軼i biuro ksi璕owe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udost瘼nia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy dzia豉j帷emu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezb璠nym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejsz polityk prywatno軼i.

5. PROFILOWANIE NA PLATFORMIE

 1. 5.1. Rozporz康zenie RODO nak豉da na Administratora obowi您ek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o kt鏎ym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporz康zenia RODO, oraz o zasadach ich podejmowania, a tak瞠 o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, kt鏎ej dane dotycz.
 2. 5.2. Administrator mo瞠 korzysta na Platformie z profilowania do cel闚 marketingu bezpo鈔edniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotycz zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzeda篡, czy te mo磧iwo軼i korzystania z Us逝g Elektronicznych na Platformie. Efektem korzystania z profilowania na Platformie mo瞠 by przyznanie danemu Nabywcy rabatu, przekazanie kodu rabatowego, przypomnienie o niedoko鎍zonych zakupach, przes豉nie propozycji Produktu, kt鏎y mo瞠 odpowiada zainteresowaniom lub preferencjom Nabywcy lub te zaproponowanie lepszych warunk闚 w por闚naniu do standardowej oferty Platformy. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzj, czy b璠zie chcia豉 skorzysta z otrzymanego w ten spos鏏 rabatu, czy te lepszych warunk闚 i dokona zakupu na Platformie.
 3. 5.3. Profilowanie na Platformie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danego Nabywcy na stronie Platformy, w tym poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przegl康anie strony konkretnego Produktu na Platformie, czy te poprzez analiz dotychczasowej historii dokonanych zakup闚 na Platformie. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych Nabywcy w celu przedstawienia propozycji lub oferty.
 4. 5.4. Osoba, kt鏎ej dane dotycz, ma prawo do tego, by nie podlega decyzji, kt鏎a opiera si wy陰cznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywo逝je wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny spos鏏 istotnie na ni wp造wa.

6. PRAWA OSOBY, KT紑EJ DANE DOTYCZ

 1. 6.1. Prawo dost瘼u, sprostowania, ograniczenia, usuni璚ia lub przenoszenia - osoba, kt鏎ej dane dotycz, ma prawo 膨dania od Administratora dost瘼u do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni璚ia ("prawo do bycia zapomnianym") lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak瞠 ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczeg馧owe warunki wykonywania wskazanych wy瞠j praw wskazane s w art. 15-21 Rozporz康zenia RODO.
 2. 6.2. Prawo do cofni璚ia zgody w dowolnym momencie - osoba, kt鏎ej dane przetwarzane s przez Administratora na podstawie wyra穎nej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporz康zenia RODO), ma prawo do cofni璚ia zgody w dowolnym momencie bez wp造wu na zgodno嗆 z prawem przetwarzania, kt鏎ego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni璚iem.
 3. 6.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - osoba, kt鏎ej dane przetwarzane s przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w spos鏏 i trybie okre郵onym w przepisach Rozporz康zenia RODO oraz prawa polskiego, w szczeg鏊no軼i ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urz璠u Ochrony Danych Osobowych.
 4. 6.4. Prawo do sprzeciwu - osoba, kt鏎ej dane dotycz, ma prawo w dowolnym momencie wnie嗆 sprzeciw - z przyczyn zwi您anych z jej szczeg鏊n sytuacj - wobec przetwarzania dotycz帷ych jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepis闚. Administratorowi w takim przypadku nie wolno ju przetwarza tych danych osobowych, chyba 瞠 wyka瞠 on istnienie wa積ych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz璠nych wobec interes闚, praw i wolno軼i osoby, kt鏎ej dane dotycz, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze.
 5. 6.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpo鈔edniego - je瞠li dane osobowe s przetwarzane na potrzeby marketingu bezpo鈔edniego, osoba, kt鏎ej dane dotycz, ma prawo w dowolnym momencie wnie嗆 sprzeciw wobec przetwarzania dotycz帷ych jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest zwi您ane z takim marketingiem bezpo鈔ednim.
 6. 6.6. W celu realizacji uprawnie, o kt鏎ych mowa w niniejszym punkcie polityki prywatno軼i mo積a kontaktowa si z Administratorem poprzez przes豉nie stosownej wiadomo軼i pisemnie na adres Administratora wskazany na wst瘼ie polityki prywatno軼i.

7. COOKIES NA PLATFORMIE, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

 1. 7.1. Serwis WWW.ABIS.PL u篡wa plik闚 cookies. W poni窺zym dokumencie informujemy o korzystaniu z plik闚 cookies w Serwisie WWW.ABIS.PL.
 2. 7.2. Pliki cookies to ma貫 fragmenty tekstu, kodu, kt鏎e s wysy豉ne do przegl康arki i ktore przegl康arka wysy豉 z powrotem. Niekt鏎e cookies s czasem zapisywane na danym urz康zeniu podczas przegl康ania Serwisu WWW.ABIS.PL. Istniej r騜ne rodzaje plik闚 cookies. Pliki cookies u篡wane w Serwisie WWW.ABIS.PL zosta造 podzielone na nast瘼uj帷e kategorie:
  a) niezb璠ne pliki cookies;
  b) funkcjonalne;
  c) analityczne - dotycz帷e wydajno軼i;
  d) reklamowe.
 3. 7.3 Z JAKICH PLIK紟 COOKIES KORZYSTAMY?
  7.3.1. Niezb璠ne pliki cookies - pliki cookies, kt鏎e s niezb璠ne do korzystania z Serwisu WWW.ABIS.PL s逝膨 m.in. do zapewnienia stabilno軼i jej funkcjonowania. Te pliki cookies s absolutnie niezb璠ne, aby Serwis WWW.ABIS.PL m鏬 funkcjonowa oraz 鈍iadczy us逝gi i nie mo積a ich wy陰czy. Zazwyczaj s one ustawiane wy陰cznie w odpowiedzi na Twoje dzia豉nia, kt鏎e stanowi pro軸 o us逝gi, takie jak ustawianie preferencji prywatno軼i, logowanie, uzyskiwanie dost瘼u, wyszukiwanie lub odkrywanie tre軼i albo wype軟ianie formularzy. Mo瞠sz w陰czy w przegl康arce blokowanie tych plik闚 cookies lub ostrzeganie o nich, ale niekt鏎e cz窷ci witryny nie b璠 wtedy dzia豉 poprawnie.
  7.3.2. Funkcjonalne pliki cookies - wykorzystywane przez Serwis WWW.ABIS.PL do wykrywania i zapami皻ania wybranych przez Pa雟twa preferencji dot. prywatno軼i, wype軟ienia udost瘼nionych przez nas formularzy on-line, zapami皻ania ustawie strony internetowej. Wy陰czenie tych cookies mo瞠 wp造wa na poprawne dzia豉nie Serwisu WWW.ABIS.PL.
  7.3.3. Analityczne pliki cookies - wykorzystujemy jedynie w闚czas, gdy wyra膨 Pa雟two na to zgod. Te pliki cookies pomagaj nam ulepsza i mierzy wydajno嗆 Serwisu WWW.ABIS.PL poprzez zbieranie i raportowanie informacji o tym, jak z niego korzystasz. Nawet je郵i ta kategoria jest nieaktywna, Serwis WWW.ABIS.PL mo瞠 nadal gromadzi i wykorzystywa dane za po鈔ednictwem tych plik闚 cookies wy陰cznie w celach zwi您anych z realizacj us逝g.
  7.3.4. Reklamowe pliki cookies - mog by wykorzystywane przez Serwis WWW.ABIS.PL do tworzenia profilu Pa雟twa zainteresowa i wy鈍ietlania odpowiednich reklam w tej i innych witrynach. Nie mog przechowywa bezpo鈔ednio danych osobowych, ale zamiast tego mog opiera si na unikalnej identyfikacji przegl康arki i urz康zenia internetowego. Mo瞠sz zezwoli na te pliki cookies i wycofa swoj zgod w dowolnym momencie.
 4. 7.4. Podczas pierwszej wizyty w Serwisie WWW.ABIS.PL lub po usuni璚iu przez u篡tkownika zapisanych wcze郾iej plik闚 cookies zwi您anych z Serwisem WWW.ABIS.PL, zostanie wy鈍ietlony komunikat informuj帷y o wykorzystywaniu plik闚 cookies.
 5. 7.5. Szczeg馧owe informacje na temat zmiany ustawie dotycz帷ych plik闚 Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przegl康arkach internetowych dost瘼ne s w dziale pomocy przegl康arki internetowej oraz na poni窺zych stronach:
  - w przegl康arce Chrome
  - w przegl康arce Firefox
  - w przegl康arce Internet Explorer
  - w przegl康arce Opera
  - w przegl康arce Safari
  - w przegl康arce Microsoft Edge
 6. 7.6. Administrator mo瞠 korzysta na Platformie z us逝g Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firm Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) oraz z us逝gi Piksel Facebooka dostarczanej przez firm Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Us逝gi te pomagaj Administratorowi analizowa ruch na Platformie. Gromadzone dane przetwarzane s w ramach powy窺zych us逝g w spos鏏 zanonimizowany (s to tzw. dane eksploatacyjne, kt鏎e uniemo磧iwiaj identyfikacj osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Platformy. Dane te maj charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawieraj cech identyfikuj帷ych (danych osobowych) osoby odwiedzaj帷e stron Platformy. Administrator korzystaj帷 z powy窺zych us逝g na Platformie gromadzi takie dane jak 廝鏚豉 i medium pozyskania odwiedzaj帷ych Platform oraz spos鏏 ich zachowania na stronie Platformy, informacje na temat urz康ze i przegl康arek, z kt鏎ych odwiedzaj stron, IP oraz domen, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, p貫) i zainteresowania
 7. 7.7. Mo磧iwe jest zablokowanie w 豉twy spos鏏 przez dan osob udost瘼niania Google Analytics informacji o jej aktywno軼i na stronie Platformy - w tym celu mo積a zainstalowa dodatek do przegl康arki udost瘼niany przez firm Google Inc. dost瘼ny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

8. POSTANOWIENIA KO哸OWE

 1. 8.1. Platforma mo瞠 zawiera odno郾iki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, aby po przej軼iu na inne strony, zapozna si z polityk prywatno軼i tam ustalon. Niniejsza polityka prywatno軼i dotyczy tylko Platformy Administratora.
 2. 8.2. Strona internetowa Platformy, proces logowania si Klienta do swojego konta na Platformie, zak豉dania konta Klienta oraz dokonywania zakup闚, zabezpieczane s poprzez stosowanie certyfikatu SSL
 3. 8.3. Login i has這, za pomoc kt鏎ych Klient loguje si na swoje konto, powinny by chronione przed ich wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione. Ze wzgl璠闚 bezpiecze雟twa Administrator sugeruje, aby Klient zmienia has這 co trzydzie軼i (30) dni oraz aby has這 zapewnia這 odpowiedni stopie bezpiecze雟twa ( minimum 8 znak闚 w tym liter ma陰 i wielk oraz liczb)